Geluidmeting

Meting van contact- en luchtgeluidisolatie in een appartementencomplex

Figuur 1        Project ‘Land In Zicht’ te Haarlem waar geluidmetingen zijn verricht i.o.v. Strukton.

Luchtgeluid is geluid dat in de ruimte wordt gemaakt door bijvoorbeeld praten, de televisie en het draaien van muziek. Nieuwe gebouwen dienen te voldoen aan eisen ten aanzien van luchtgeluidisolatie. Dit is bedoeld om overlast door geluid van de buren te minimaliseren.

Voor de luchtgeluidisolatie wordt een minimale waarde voor het A-gewogen karakteristieke luchtgeluiddrukniveauverschil DnT,A;k gehanteerd.

Eisen

Conform het Bouwbesluit geldt voor woonfuncties bijvoorbeeld de volgende eis:

BB Artikel 3.16 Lid 1

Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel is niet kleiner dan 52 dB.

Metingen

Bij de metingen wordt veel geluid geproduceerd met een geluidbox in de woning. Hierdoor is het geluidniveau in de ontvangende buurwoning voldoende hoog om goed te kunnen meten. Ook wordt met verschillende plaatsen van de geluidbox en op verschillende plaatsen in de ruimten gemeten, conform NEN 5077. Hierdoor kan het A-gewogen karakteristieke  luchtgeluiddrukniveauverschil DnT,A;k worden bepaald. Dit wordt getoetst aan de gestelde eisen. Als niet wordt voldaan kan worden uitgezocht wat de oorzaken zijn en kan advies worden gegeven hoe dit kan worden verbeterd.

Figuur 2        Meting luchtgeluidisolatie.

Contactgeluidisolatie

Contactgeluid is geluid dat ontstaat door ‘aanstoting’ van constructies, bijvoorbeeld door het lopen met naaldhakken of het schuiven van stoelen over de vloer. Voor de contactgeluidisolatie wordt een maximale waarde voor het A-gewogen contactgeluiddrukniveau LnT,A gehanteerd.

Eisen

Voor woonfuncties geldt:

BB Artikel 3.16 Lid 3

Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contactgeluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel is niet groter dan de in tabel 3.15 aangegeven waarde:  Er geldt een maximale waarde van 54 dB.

NB

Soms stellen VVE’s van een appartementengebouw aanvullende eisen! Dat komt omdat loopgeluiden vaak als zeer hinderlijk worden ervaren. Dan geldt bijvoorbeeld een maximale waarde van 49 dB.

Metingen

Bij de metingen wordt met een zogenaamd hamerapparaat de vloer ‘aangestoten’. Het hamerapparaat laat vijf cilinders vanaf een bepaalde hoogte en met een bepaald ritme op de vloer vallen. Hierdoor wordt de vloer in trilling gebracht wat een hoog geluidniveau in de ontvangende buurwoning veroorzaakt. Het hamerapparaat wordt op verschillende posities in de ruimten geplaatst, conform NEN 5077. Er wordt ook op verschillende posities in de ontvangen ruimten gemeten. Hierdoor kan het A-gewogen contactgeluiddrukniveau LnT,A worden bepaald. Dit wordt getoetst aan de gestelde eisen. Als niet wordt voldaan kan worden uitgezocht wat de oorzaken zijn en kan advies worden gegeven hoe dit kan worden verbeterd.

Figuur 3        Meting contactgeluidisolatie.

Scroll naar boven